Kościański Budżet Obywatelski

Zasady Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego

Podstawą prawną regulującą zasady Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego jest UCHWAŁA NR XLIII/517/23 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać Kościański Budżet Obywatelski.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o pierwszej edycji Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Z budżetu Gminy Miejskiej Kościan wydzielona została kwota 150 000 zł.

Projekty podzielono na 2 kategorie kwotowe: 

- projekt „Duży” - do 120 000 zł,

- projekt „Mały” - do 30 000 zł. 

Wnioskujący mieszkaniec Kościana może złożyć tylko 1 projekt w danej kategorii, poparty przez co najmniej 20 mieszkańców Kościana. 

Projekty do Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego zgłasza się poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza, dostępnego na platformie konsultacyjnej Gminy lub pisemnie w Urzędzie Miejskim Kościana zwanym dalej Urzędem, z uwzględnieniem następujących danych: 

1) tytuł projektu; 

2) lokalizację, miejsce realizacji projektu np. adres, nr działki;

3) skrócony opis projektu;

4) szczegółowy opis projektu zawierający:

a) przedstawienie opisu projektu,

b) wskazanie głównych działań związanych z realizacją projektu,

c) uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,

d) wskazanie spodziewanych efektów po zakończeniu projektu;

5) szacunkowe koszty realizacji projektu;

6) dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz opcjonalnie inny sposób kontaktu, w szczególności adres e-mail);

7) wymienienie załączników.

Do Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego można składać projekty, które:

1) dotyczą zadań własnych Gminy;

2) są do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;

3) będą realizowane na terenie Gminy;

4) dotyczą mienia Gminy;

5) są zgodne z prawem, z obowiązującymi w Gminie strategiami, planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania

przestrzennego, uchwałami Rady Miejskiej Kościana oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kościana;

6) obejmują realizację całego zadania, a nie poszczególne jego etapy;

7) uwzględniają zasady uniwersalnego projektowania dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Projekty zgłaszać można od 1 czerwca do 30 czerwca.

Weryfikacja złożonych projektów – do 30 lipca.

Publikacja zgłoszonych projektów na platformie gminy – do 1 sierpnia.

Procedura odwoławcza i publikacja projektów dopuszczonych do wyboru – do 15 sierpnia.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów, które zostaną poddane głosowaniu wraz z nadanymi numerami – do 20 sierpnia.

Od 1 do 30 września trwa głosowanie nad projektami. Każdy mieszkaniec Kościana jest uprawniony do oddania jednego głosu w danej kategorii poprzez zaznaczenie pola obok wybranego projektu. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Miasta Kościana do udziału w wyborze projektów.

Do realizacji w ramach Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego przyjmuje się ten projekt lub projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych w danej kategorii, przeznaczonych na realizację Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego na dany rok budżetowy, z zastrzeżeniem paragraf 16 ust. 3-5 uchwały . 

Realizacja wybranych projektów – do 31 grudnia kolejnego roku. 

Szczegóły w Uchwale nr XLIII/517/23 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać Kościański Budżet Obywatelski.