DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miejski Kościana zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej koscian.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Olejniczak
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 655126217

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Kościanie przy al. Kościuszki 22 wyposażona jest w windę zewnętrzną, przy której znajdują się miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych (trasa pomiędzy pozbawiona jest barier architektonicznych). Przy głównych drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek przywoławczy (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim). Przy klatkach schodowych zamontowane zostały krzesła ewakuacyjne.

Pomiędzy windą a Biurem Obsługi wyeliminowane zostały bariery architektoniczne. Pracownik Biura Obsługi przeprowadza wstępną rozmowę z osobą z niepełnosprawnością w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika odpowiedniej komórki organizacyjnej. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie na parter do Biura Obsługi w celu obsłużenia osoby z niepełnosprawnością. Po zakończeniu obsługi pracownik Biura Obsługi służy pomocą osobie z niepełnosprawnością w opuszczeniu urzędu.

Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie ul. Rynek 1 (Ratusz - parter) obecnie znajduje się w przebudowie. W ramach prac wykonane zostaną udogodnienia architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Inne udogodnienia

Za budynkiem, na ogólnodostępnym parkingu w pobliżu windy są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością, między innymi poprzez udzielenie informacji o miejscu obsługi osób niepełnosprawnych. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Informacja do dostępności języka migowego (link)